راه اندازی Apache Ambari

پروژه Apache Ambari جهت مدیریت در توسعه نرم افزار و نظارت بر کلاسترینگ هادوپ کمک می کند. Apache Ambari حس آسان بودن مدیریت هادوپ را برای شما فراهم می کند.

 

Apache Ambari مدیران سیستم را قادر می سازد:

 • نمایشHadoop Cluster
  • Apache Ambari منویی به صورت مرحله به مرحله جهت نصب سرویس های هادوپ بر اساس تعداد هاست فراهم می کند.
  • Apache Ambarپیکره بندی سرویس های هادوپ جهت کلاسترینگ را انجام می دهد.
 • مدیریتHadoop Cluster
  • Apache Ambari مدیریت مرکزی جهت starting ٬stopping وپیکره بندی مجدد سرویسهای هادوپ طبق کلاستررافراهم میکند.
 • پایشHadoop Cluster
  • Apache Ambari داشبوردی جهت پایش سلامتی و وضعیت جاری کلاستر هادوپ فراهم میکند.
  • Apache Ambari ابزاری است   جهت جمع آوری مجموعه متریک .
  • Apache Ambari ابزاری است جهت نمایش پیغام های سیستم  هشدار وقتی لازم است شما به سیستم توجه کنید مانند چک کردن فضای پر شده دیسک ها و غیره.

ambaridash

آغاز کار با  Apache Ambari

توجه:Apache Ambari در حال حاضر سیستم عامل های ۶۴ بیتی زیر را پشتیبانی می نماید:

 • RHEL (Redhat Enterprise Linux) 5 and 6
 • CentOS 5 and 6
 • OEL (Oracle Enterprise Linux) 5 and 6
 • SLES (SuSE Linux Enterprise Server) 11
 • Ubuntu 12

کاربران Users)Ambari):

نصب Apache Ambari  از Public Repository

۱-دانلود Ambari 2.1.0 repository  از سرورهای Ambari

For Redhat/CentOS/Oracle:

  cd /etc/yum.repos.d/

  wget <ambari-repo-url>

For SUSE:

  cd /etc/zypp/repos.d

  wget <ambari-repo-url>

For Ubuntu:

  cd /etc/apt/sources.list.d

  wget <ambari-repo-url>

نسبت به پلتفرم مورد استفاده خود Repository  را انتخاب کنید:

Redhat / CentOS / Oracle) 6)

http://s3.amazonaws.com/dev.hortonworks.com/ambari/centos6/2.x/BUILDS/2.1.0-1409/ambaribn.repo

Redhat / CentOS / Oracle) 7) http://s3.amazonaws.com/dev.hortonworks.com/ambari/centos7/2.x/BUILDS/2.1.0-1409/ambaribn.repo

SUSE 11

TBD

Ubuntu 12 http://s3.amazonaws.com/dev.hortonworks.com/ambari/ubuntu12/2.x/BUILDS/2.1.0-1409/ambaribn.list

۲-نصب٬راه اندازی و شروع سرور Ambari

نصب Ambari Server از Repository:

:For Redhat/CentOS/Oracle
  yum install ambari-server
For SUSE
: zypper install ambari-server
:For Ubuntu
  apt-key adv –recv-keys –keyserver keyserver.ubuntu.com B9733A7A07513CAD
  apt-get update
  apt-get install ambari-server

دستور Setup را اجرا کرده و Ambari Server,Database,JDK,LDAPودیگر تنظیمات را پیکره بندی نمایید.

ambari-server setup

:Start Ambari Server

ambari-server start

۳-راه اندازی کلاسترینگ با استفاده از Ambari Web UI

.Open up a web browser and go to http://<ambari-server-host>:8080

.Log in with username admin and password admin and follow on-screen instructions

توسعه دهندگانDevelopers) Ambari):

۱-دانلود و ساختن سورس Ambari 2.1.0

به آدرس http://www.apache.org/dyn/closer.cgi/ambari/ambari-2.1.0 مراجعه نمایید و دانلود نمایید.فرآیند دانلود در آدرس http://www.apache.org/dyn/closer.cgi#verify توضیح داده شده است.

wget http://www.apache.org/dist/ambari/ambari-2.1.0/apache-ambari-2.1.0-src.tar.gz (use  the suggested mirror from above)
tar xfvz apache-ambari-2.1.0-src.tar.gz
cd apache-ambari-2.1.0-src
mvn versions:set -DnewVersion=2.1.0
pushd ambari-metrics
mvn versions:set -DnewVersion=2.1.0
popd

نکته:دلیل با خطا مواجه شدن پکیج ambari-metrics در حین کامپایل از دست دادن jms٬jmxri٬jmxtools می باشد:

a[ERROR] Failed to execute goal on project ambari-metrics-kafka-sink: Could not resolve dependencies for project org.apache.ambari:ambari-metrics-kafka-sink:jar:2.1.0-0: The following artifacts could not be resolved: javax.jms:jms:jar:1.1, com.sun.jdmk:jmxtools:jar:1.2.1, com.sun.jmx:jmxri:jar:1.2.1: Could not transfer artifact javax.jms:jms:jar:1.1 from/to java.net (https://maven-repository.dev.java.net/nonav/repository): No connector available to access repository java.net (https://maven-repository.dev.java.net/nonav/repository) of type legacy using the available factories WagonRepositoryConnectorFactory

جهت برطرف کردن خطاهای بوجود اومده نرم افزار های مورد نظر را به صورت دستی به روش زیر نصب نمایید:

mvn install:install-file -Dfile=jms-1.1.pom -DgroupId=javax.jms -DartifactId=jms -Dversion=1.1 -Dpackaging=jar
mvn install:install-file -Dfile=jmxtools-1.2.1.pom -DgroupId=com.sun.jdmk -DartifactId=jmxtools -Dversion=1.2.1 -Dpackaging=jar
mvn install:install-file -Dfile=jmxri-1.2.1.pom -DgroupId=com.sun.jmx -DartifactId=jmxri -Dversion=1.2.1 -Dpackaging=jar

سهpoom٫ (jar  فایل هایی که برنامه لازم دارد را دانلود می نماید) عبارتند از:

$ cat jms-1.1.pom
<project>
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>javax.jms</groupId>
  <artifactId>jms</artifactId>
  <version>1.1</version>
  <name>Java Message Service</name>
  <description>
    The Java Message Service (JMS) API is a messaging standard that allows application components based on the Java 2Platform, Enterprise Edition (J2EE) to create, send, receive, and read messages. It enables distributed communication that is loosely coupled, reliable, and asynchronous.
  </description>
  <url>http://java.sun.com/products/jms</url>
  <distributionManagement>
    <downloadUrl>http://java.sun.com/products/jms/docs.html</downloadUrl>
  </distributionManagement>
$ cat jmxri-1.2.1.pom
<?xml version=”1.0″encoding=”UTF-8″?><project>
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>com.sun.jmx</groupId>
  <artifactId>jmxri</artifactId>
  <version>1.2.1</version>
  <distributionManagement>
    <status>deployed</status>
  </distributionManagement>
$ cat jmxtools-1.2.1.pom
<?xml version=”1.0″encoding=”UTF-8″?><project>
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>com.sun.jdmk</groupId>
  <artifactId>jmxtools</artifactId>
  <version>1.2.1</version>
  <distributionManagement>
    <status>deployed</status>
  </distributionManagement>

برای سیستم عامل های (RHEL (CentOS 5 or 6) & SUSE (SLES 11:

mvn -B clean install package rpm:rpm -DnewVersion=2.1.0 -DskipTests -Dpython.ver=”python >= 2.6″

Ubuntu:

mvn -B clean install package jdeb:jdeb -DnewVersion=2.1.0 -DskipTests -Dpython.ver=”python >= 2.6″

۲-نصب Ambari Server:

نصب پکیج Ambari از مسیر ambari-server/target/rpm/ambari-server/RPMS/noarch

[For CentOS 5 or 6]

yum install ambari-server*.rpm    #This should also pull in postgres packages as well.

[For SLES 11]

zypper install ambari-server*.rpm    #This should also pull in postgres packages as well.

[For Ubuntu 12]

apt-get install ambari-server*.deb   #This should also pull in postgres packages as well.

۳-نصب و راه اندازی Ambari Server:

دستورات زیر را جهت راه اندازی Ambari Server, Database, JDK, LDAP اجرا کنید:

ambari-server setup

بعد از اجرای دستور بالا دستورالعمل ها رو دنبال کنید و پس از اتمام  Ambari Server را استارت کنید:

ambari-server start

۴-نصب و استارت Ambari Agent روی تمام سیستم عامل ها:

این مرحله را روی تمام سیتم عامل ها اجرا کنید:

[For CentOS 5 or 6]

yum install ambari-agent*.rpm

[For SLES 11]

zypper install ambari-agent*.rpm

[For Ubuntu 12]

apt-get install ambari-agent*.rpm

Edit /etc/ambari-agent/ambari.ini

[server]
hostname=localhost
hostname مربوط به Ambari Server host را جایگزین کنید.
ambari-agent start
محسن صفابخش

محسن صفابخش

با سلام محسن صفابخش هستم .کارشناس و متخصص داده هایی با حجم و مقیاس کلان ازینرو در حال حاضر در یکی از بزرگتربن سایت های ایران در زمینه مدیریت و نگهداری از دیتابیس های اوراکل آن مشغول به فعالیت می باشم.

More Posts - Website

Follow Me:
LinkedInGoogle PlusYouTube

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *